Pealing, Blistering and Flaking (බිත්තිය පොතු ගැලවීම සහ බුබුලු මතුවීම )

 

 


බිත්ති වල ආලේප කර ඇති තීන්ත පොතු ගැලවීමත් සහ මතුපිට බුබුලු මතුවී ඉවත් වීමත් සාමාන්‍යයෙන් ඔනැම නිවසක දකින්නට ලැබෙන පොදු ගැටලුවක්ය. මෙයට ප්‍රධාන හේතු සාධකය වන්නේ තීන්ත ස්ථරයත් බිත්තියත් අතර ඇති සම්බන්ධය දුර්වල විමය.

සුදු පැහති පිටි වැනි තැන්පතු මතුවීම (Efflorescence):

හේතුව:

තීන්ත අලේපනය මත බුබුලු මතුවි පසුව පොතු ගැලවි ඇත්නම් මෙය බොහෝ දුරට “එෆ්ලොරසන්ස්” සුදු පිටි වැනි තැම්පතු නිසා සිදුවිය හැකිය. බිත්තිය තුලින් තෙතමනය සංක්‍රමණය වීමේදී එමගින් ජල ද්‍රාව්‍ය ලුනු වැනි ඛනිජ බිත්තිය මතුපිටට සංක්‍රමණය වීම සිදුවේ. මෙය නොනවත්වා කාලයක් සිදුව්වීමෙදී බිත්තිය මතුපිට සුදු පැහැති තැම්පත් ලෙස දකින්නට ලැබේ.

විසදුම:

මෙලෙස සුදු ඛනිජ තැම්පත් “එෆ්ලොරසන්ස්” මතු වීම වැලැක්වීමට නම් තෙතමනය සංක්‍රමණය වීම වැලැක්විය යුතුය. බිත්තියෙහි පිටත පැත්තෙහි ජල සීරාවක් හෝ ජල කාන්දුවක් නිසා, පිටත බිත්තිය පස් වලින් ආවරනය වී ඇති නිසා හෝ යන කරුණක් මෙයට හේතු සාධක විය හැකිය. මිට නිසි පිළියමක් නොදි නැවත බිත්තිය ආලේප කිරිම අසාර්තක කටයුත්තකි. දිය කාන්දුව හෝ සීරාව නැවතීම, නිසි ලෙස “වෝටර් පෘෆ්” කිරිම, උස පස් ඉවත් කිරිම වැනි ක්‍රම මගින් ජලය හෝ තෙතමනය බිත්තිය තුලට ඇතුල් වීම වැලැක් වීම සුදුසු වේ.

මතුපිට අපවිත්‍ර වීම:

හේතුව:

සාමාන්‍යයෙන් අපවිත්‍ර බිත්තියක් මත තීන්ත ආලේප කලවිට එය බිත්තියට හොදින් නොඅල්ලයි. බිත්තිය මත ග්‍රීස් පැල්ලම්, කුනු පැල්ලම්, තෙල් පැල්ලම්, සහ දුහුවිලි ඇත්නම්, ප්‍රතමයෙන් එවා ඉවත් කර තීන්ත ආලේප කිරිමෙන් ආලේපනය කාලයක් පවත්වා ගත හැකිවේ.

විසදුම:

බිත්තිය “ටී – පෝල්” වැනි පිරිසිදුකාරක සහ උනු වතුර සමඟ ස්පොන්ජ් එකක් බාවිතයෙන් පිරිසිදු කර හොදින් වියලුනු පසු නිසි ලෙස තීන්ත අලේපනයක් කර ගත හැකිවේ.

මතුපිට තෙතමනය:

හේතුව:

තීන්ත ආලෙප කිරිමට වියලි කාලගුණයක් සහ වියලි බිත්ති මතුපිටක් වඩාත් සුදුසු වේ. ඔනැම ආලේපනයකට නිර්දෙශිත උපරිම තෙතමනයක් ඇත. සාමන්යයෙන් මෙය 12% – 14% පමණ වන අතර, මතුපිට පෘෂ්ඨයේ තෙතමනය මීට වඩා වැඩිවුවහොත් අලේපනය සාර්තක ලෙස බිත්තියට නොඇලී ටික කලකින් පොතු ගැලවී ඉවත් වීම සිදුවේ.

විසදුම:

බිත්තිය මතුපිට තෙතමනය වැඩි වීමට හේතු:
– බිත්තිය තුලින් තෙතමනය දැඩි ලෙස සංක්‍රමනය වීම
– බිත්තිය තුල ඇති ජල නලයක් කාන්දු වීම

මෙයට නිසි විසදුමක් ලබාදී, බිත්තිය හොදින් වියැලුනු පසු තීන්ත අලේප කිරිම සුදුසු වේ.

තීන්ත ස්ථර වැඩිවීම:

හේතුව:

නිවෙසක බිත්තියක් නැවත ආලේප කිරිමේදී සාමාන්යයෙන් ෆිලර් ආලේප කර වර්ණ ආලේප කරනු ලැබේ. මෙහිදි අප නොහිතන කරුනක් වන්නේ මීට පෙර කී වතාවක් තීන්ත ආලේප කර ඇතිද යන්නයි. ඕනැම තීන්ත ස්ථරයකට නම්‍යශීලී සොභාවයක් ඇත. අලුතින් ආලේප කරන ලද තීන්ත ස්ථරයක නම්‍යශීලී සොභාවයක් වැඩි අතර පරණ වන තරමට මෙම සොභාවයක් දුර්වල වේ. මෙවැනි ස්ථර කිහිපයක් එක මත එක ඇති විට මතුපිට ඇති ස්ථර සෙමෙන් රැලි වීමට පත්වී සෙමෙන් පොතු ගැලවීමට් භාජනය වේ.

විසදුම:

පැරණි ස්ථර කිහිපයක් ඇත්නම්, පොතු ගැලවී අති ස්ථාන හොදින් සූරා හැකිතාක්  බුරුල් ස්ථර ඉවත් කරීමෙන් පසු සුදුසු ලෙස “පොටි” යොදා “ෆිලර්” ආලේප කර තීන්ත ආලේප කරන්න.

 

 


Peeling, flaking and blistering of paint is a common issue we find in our wall surfaces, typically in old houses. This is a result of paint being poorly adhered to the previous coating/primer. Once a paint layer loses its grip with the primer /filler coating, it slowly starts to rise from the surface and results in flaking or peeling.

Efflorescence:

Cause 

Efflorescence is a powdery white deposit that grows beneath the paint layer which slowly  results the paint to peel, flake or blister. Once moisture starts to move through the wall it collects soluble minerals (salt like minerals) contained in construction material (Eg: mortar mixture and cement blocks). When this moisture reaches the wall surface it deposits migrated minerals on the plaster causing plaster to slowly swell and cause damage to the paint coating.

Solution 

This issue can be resolved by stopping the moisture being absorbed in to the wall. Do this by applying a good water proofing job on the outside of the wall. We do not recommend a re-coat without resolving the moisture issue as it could only be temporary. Once the moisture issue is resolved, any remaining efflorescence can be brushed off. Prepare the surface by removing any flaked paint using a scraper/sandpaper. Wash the surface thoroughly and let it dry before applying a new plaster/ paint coating.

Surface Contamination:

Cause 

If the surface to be painted has contaminants such as grease, dirt and wax it will lead to poor adhering of the new paint coating.

Solution 

Use any suitable general purpose washing soap (i.e.: teepol) with hot water and a sponge to rub well in order to remove any grease, dirt or wax. Once thoroughly washed, let the surface dry well before applying a primer/paint.

High Moisture inside the wall:

Cause 

The moisture level on the surface of the wall that collects underneath the paint layer can also be a root cause to peeling or flaking. Different coating systems have different tolerances against surface moisture levels. Usually this amount ranges from 12 to 14%. Painting over such surfaces could eventually lead to peeling, discolouring ..etc.

Solution 

High moisture levels could be a result of a pipe leakage, a bad water proofing job on the outside of the wall and so on. Whatever the reason is, the moisture issue must be resolved in order to apply a paint coating. If the moisture level is within the above mentioned level use an appropriate alkali resisting primer (i.e.: Dulux: Weathershield: Speed Prime and Seal, Dulux: Alkali Resisting Wall Filler) to moisture proof the surface before applying a paint coating.

Too many layers of old paint:

Cause 

Usually a wall surface has a limitation on the number of paint layers it can support.  As the number of coatings increases and the thickness builds up the inner most layer gets older. When the inner layers get inflexible as they get older, they struggle to expand and contract as the newer layers or the plaster. This eventually results the top layer to curl and flake.

Solution 

Scrape off all the paint layers up to the plaster. At some cases, a high pressure jet wash can be used to remove the paint.  Once as much as layers being removed, use an appropriate wall putty/filler to smooth the surface before applying a paint.

 

 

Related Products

Sale!
රු 1,300.00රු 16,670.00

This site is only for viewing purposes.